https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/cc11728b4710b9126447c96dd1fdfc039345229a

vir圣何塞05节点这么炸么?


-----------------------------------------------------
网友回复:

迁移到哪里都比迁移到圣何塞好。。。。。。。。。。。
网友回复:

引用:yanaxiao发表于2022-5-1023:39

005的PING。。惨不忍睹。


网友回复:

引用:风车车发表于2022-5-1110:44

我的05是直接离线


网友回复:

引用:Geekman发表于2022-5-1111:59

离线还比较安心~在线疯狂丢包叫扎心